ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ

(Basics of Marketing and Digital Marketing)

7.5

2

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(ICT and E-Business in Digital Marketing)

7.5

3

Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(Financial aspects of Digital Marketing)

7.5

4

Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

(Web Design and Interoperability)

7.5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου

(Content Marketing and Management)

7.5

2

Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα

(Social and Mobile Marketing)

7.5

3

Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Μέθοδοι Έρευνας (Analytics and Research Methods)

7.5

4

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Web and Social Media Programming)

7.5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 Γ’ Εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία)

Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος – Σεπτέμβριος).

Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Βασικές Aρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ

(Basics of Marketing and Digital Marketing)

7.5

2

Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(Financial aspects of Digital Marketing)

7.5

Β΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου

(Content Marketing and Management)

7.5

2

Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα

(Social and Mobile Marketing)

7.5

 Γ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα                                                                                

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(ICT and E-Business in Digital Marketing)

7.5

2

Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

(Web Design and Interoperability)

7.5

Δ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Μέθοδοι Έρευνας (Analytics and Research Methods)

7.5

2

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Web and Social Media Programming)

7.5

Ε’ και ΣΤ΄ Εξάμηνα (Διπλωματική Εργασία)

Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος – Σεπτέμβριος).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν ορισθεί στο ποσό των 2850 ευρώ, και αντιστοιχούν σε 950 ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Δωρεάν Φοίτηση

Στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Υποτροφίες

Στο Π.Μ.Σ. πέρα από τον ένα (1) υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο οποίος γίνεται δεκτός εφόσον αυτός έχει πετύχει στον σχετικό διαγωνισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του εσωτερικού, σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με αυτό του εν λόγω Π.Μ.Σ. και του ενός αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης να παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Ι.Κ.Υ). Επίσης, κάθε χρόνο, απονέμεται περιορισμένος αριθμός βραβείων επίδοσης σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράμματος ανάλογα με την επίδοσή τους και προκύπτει ως μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων.

Εταιρικές Επιδοτήσεις

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου που απασχολούν προσωπικό και χρησιμοποιούν το ΙΚΑ ως φορέα ασφάλισής του, έχουν τη δυνατότητα να εασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ ένα ετήσιο ποσό για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς «0,45%» που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος. Το συγκεκριμένο ποσό, η κάθε εταιρία το καταβάλλει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ μέσω των εργοδοτικών εισφορών και μπορεί να το λάβει πίσω μόνο αν το αξιοποιήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χρηματοδοτήσει τα δίδακτρα ενός υπαλλήλου της μεταπτυχιακού φοιτητή.


Χορηγίες

Πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, διεθνείς και ελληνικοί οργανισμοί συχνά χορηγούν υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φοιτητές του προγράμματος.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, πάσο και σπουδαστική ταυτότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί τόσο ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης όσο και μερικής φοίτησης. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σ’ αυτά προστίθενται 1 ή 2 εξάμηνα αντίστοιχα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί 13 ημερολογιακές εβδομάδες διδασκαλίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής.
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου).
4. Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας/διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέτουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται ακαδημαϊκά κριτήρια όπως: ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς

Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα” του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Κατάθεση του ποσού των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο Α’ εξάμηνο σπουδών σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΕΠΑ.

2. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

· Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
· Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
· 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
· Φωτοαντίγραφο κατάθεσης των διδάκτρων

Close Menu