ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ

(Basics of Marketing and Digital Marketing)

7.5

2

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(ICT and E-Business in Digital Marketing)

7.5

3

Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(Financial aspects of Digital Marketing)

7.5

4

Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

(Web Design and Interoperability)

7.5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου

(Content Marketing and Management)

7.5

2

Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα

(Social and Mobile Marketing)

7.5

3

Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Μέθοδοι Έρευνας (Analytics and Research Methods)

7.5

4

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Web and Social Media Programming)

7.5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 Γ’ Εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία)

Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος – Σεπτέμβριος).

 

Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Βασικές Aρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ

(Basics of Marketing and Digital Marketing)

7.5

2

Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(Financial aspects of Digital Marketing)

7.5

Β΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου

(Content Marketing and Management)

7.5

2

Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα

(Social and Mobile Marketing)

7.5

 Γ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα                                                                                

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(ICT and E-Business in Digital Marketing)

7.5

2

Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

(Web Design and Interoperability)

7.5

Δ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)

1

Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Μέθοδοι Έρευνας (Analytics and Research Methods)

7.5

2

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Web and Social Media Programming)

7.5

Ε’ και ΣΤ΄ Εξάμηνα (Διπλωματική Εργασία)

Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος – Σεπτέμβριος).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό ποσό των διδάκτρων για την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται στα 2850 ευρώ. Σε κάθε εξάμηνο πλήρους φοίτησης αντιστοιχεί το ποσο των 950 ευρώ, ενώ σε καθε εξάμηνο μερικής φοίτησης αντιστοιχεί το ποσό των 475 ευρώ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Δωρεάν Φοίτηση

Στο Π.Μ.Σ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δε δύναται να ξεπεράσουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Εταιρικές Επιδοτήσεις

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου που απασχολούν υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ ένα ετήσιο ποσό για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος. Το συγκεκριμένο ποσό, η κάθε εταιρία το καταβάλλει υποχρεωτικά στο ΙΚΑ μέσω των εργοδοτικών εισφορών και μπορεί να το λάβει πίσω μόνο αν το αξιοποιήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χρηματοδοτήσει τα δίδακτρα ενός υπαλλήλου της μεταπτυχιακού φοιτητή χωρίς να επιβαρυνθεί το ποσό των διδάκτρων.


Χορηγίες

Πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, διεθνείς και ελληνικοί οργανισμοί συχνά χορηγούν υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φοιτητές του προγράμματος.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, πάσο και σπουδαστική ταυτότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί τόσο ως Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης όσο και Μερικής φοίτησης. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ενώ το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης περιλαμβάνει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων και δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί 13 ημερολογιακές εβδομάδες διδασκαλίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας.
6. Συστατικές επιστολές.
7. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται ακαδημαϊκά κριτήρια όπως: ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων. Από τους υποψηφίους δύναται να επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Κατάθεση της προκαταβολής έναντι των διδάκτρων του Α’ εξαμήνου σπουδών.
2. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.
3. Αποδεικτικό κατάθεσης της προκαταβολής των διδάκτρων μέσω email.

 
Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο