Δρ. Μάμαλης Σπυρίδων

Δρ. Μάμαλης Σπυρίδων

Καθηγητής Μάρκετινγκ

O Καθηγητής Μάμαλης Σπυρίδων έλαβε το δίπλωμα κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας απο τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1995, το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με τίτλο «Διεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και Μαρκετινγκ Τροφίμων» το 1997 απο το πανεπιστήμιο του Newcastle στην Αγγλία, ενώ απο το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα με θέμα «Consumer Attitudes towards Fast Food Restaurants in Greece: An Investigation of Store Image, Consumer Satisfaction & Loyalty», to 2003.

Έκτοτε έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως σύμβουλος μάρκετινγκ ενώ έχει αποτελέσει επιστημονικός συνεργάτης σε πολλά και διαφορετικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Απο το 2005 αποτελεί συνεργάτης καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ε.Α.Π και ειδικός επιστήμονας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. 

Απο το 2008 αποτελεί υπεύθυνος του Προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας και μελέτης ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΔΙΕΠΑ.

Διατηρεί πλούσιο ερευνητικό έργο και έχει δημοσιέυσεις σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Απο τον Οκτώβριο του 2018 συμμετέχει ως καθηγητής Μάρκετινγκ στο ΠΜΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς, Καβάλα 65404, Τηλέφωνο: 23240 31285, E-mail : mamalis@mst.ihu.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Krystallis, A. Linardakis, M. and Mamalis, S. (2009) “Is there a Real “Health vs. Taste or Price”
Controversy in Food Marketing? the Case of Functional Foods” in: Lindgreen, A. Hingley, M.
and Vanhamme, J. (Eds) The Crisis of Food Brands: Sustaining Safe, Innovative and
Competitive Food Supply, pp. 171-195, Gower Publishing: Surrey, UK ISBN: 978-0-566-
08812-4
2. Mamalis S., (2008),‟‟Critical Success Factors of Food-Service Industry‟‟,πνδεθηή γηα
δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό Journal of International Food and Agribusiness Marketing, Vol 21,
N. 2-3, April- September, pp.191-207.
3. Krystallis, A. Linadrakis, M. and Mamalis, S. “Implementation and Assessment of the Discrete
Choice Methodology for New Product Development (NPD): the case of Functional Children
Snacks”, Agribusiness Forthcoming.
4. Athanasios Krystallis, George Maglaras & Spyridon Mamalis (2008), “Motivations and
Cognitive Structures of Consumers in their Purchasing of Functional Foods”, Food Quality and
Preferences Vol. 19, pp. 525-538.
5. Melfou K., Loizou E, Mamalis S. and Michaelidis A. (2007), „‟Income Elasticity of Import
Demand for Agricultural Products in Greece‟‟, International Review of Applied Economic
Research, Vol. 2, Issue 1, Joune 2007, pp.69-78.
6. Michailidis, A., Samathrakis, V., Mamalis, S. and Theodosiou, G. (2006)»Addressing
Participation Constrains of Potential Skiers». Tourism Economics, Vol. 12, No. 3, September,
2006, pp. 421-437.
7. Mamalis S., Ness M. Bourlakis M.,‟‟Standardization versus Customisation. Σhe role of
culture‟‟, Under Review: “Operational Research: An International Journal‟‟.
8. Athanasios Kampas and Spyridon Mamalis, (2007), „‟ Assessing the Distributional Impacts of
Transferable Pollution Permits: The Case of Phosphorus Pollution Management at a river Basin
Scale‟‟Agricultural Economics Review, Vol. 8, No.1
9. Kamenidou, E., Priporas, K. V., Michailidis, A. and Mamalis, S. (2003) «Young consumers’
perceptions of food quality. An illustration from Greece». Cahier Options mediteraneennes, Vol.
61, pp.191-201.
10. Mamalis S., Ness M. Bourlakis M. “Tangible and Intagible store Image Attributes in Consumer
Decision Making : The Case of Fast Food Restaurants”, (2005), WSEAS Transactions on
Information Science and Applications , Issue 10, Vol. 2, pp. 1705-1714, 2005.
11. Bourlakis M. , Mamalis S., Sangster J. (2005), „‟ An In Depth investigation of Consumer
Behavior during Planned and Unplanned Grocery Purchasing”, WSEAS Transactions on
Information Science and Applications , Issue 10, Vol. 2, pp. 1697-1704, 2005.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Kamenidou E. and Priporas K Mamalis S, (2009), ‟‟Segmenting Mykonos Tourists
Based on Their Satisfaction‟‟, 2nd Biennial International Conference on Services
Marketing (BIC II), Thessaloniki 4-6 November 2009, Conference proceedings
forthcoming
2. Μamalis S., Ness M. Bourlakis M., (2009), ‟‟Canonical Correlation analysis of customer
Satisfaction and loyalty in the Conext of Fast-food Reastaurants‟‟, International
Conference on Applied Business and Economics Kavala, 1-3 October 2009, Conference
proceedings pp. 170-171.
3. Aggelopoulos S., Mamalis S and Tabakis N.., (2009), ‟‟Proposals for the financing and
reformation of Greek Sheep farms: A typology Approach‟‟, International Conference on
Applied Business and Economics Kavala, 1-3 October 2009, Conference proceedings pp.
171-172.
4. Kamenidou E., Mamalis S and Intze C., (2009), ‟‟Ardas River Festival, reasons for
attending and activities of interest. Preliminary results‟‟, International Conference on
Applied Business and Economics Kavala, 1-3 October 2009, Conference proceedings pp.
172-173.
5. Mamalis S., Kamenidou E. and Priporas K , (2009), „‟Tourist Satisfaction from Nauplio as
a tourist Destination„‟, 1st International conference on tourism Development and
Management „‟ Tourism in a changing world Prospects and Challenges‟‟ September 2009,
Book of Abstracts pp.46-47, Conference proceedings forthcoming
6. Aggelopoulos S., Mamalis S., Soutsas K., (2009). “Farmers’ satisfaction with agricultural
credit: The case of Greece”. 113th European Accosiation of the Agricultural Economists
(EAAE) Seminar, 03 – 06 September, 2009, Mediterranean Agronomic Institute of Chania
(MAICh), Chania, Crete, Greece. Book of Abstracts pp.1, Conference proceedings
forthcoming
7. Mamalis S., Kafetzopoulos D., Aggelopoulos S., (2009). “The new food safety standard
ISO 22000. Assessment, comparison and correlation with HACCP and ISO 9000:2000.
The practical implementation in victual business”. 113th European Accosiation of the
Agricultural Economists (EAAE) Seminar, 03 – 06 September, 2009, Mediterranean
Agronomic Institute of Chania (MAICh), Chania, Crete, Greece. Book of Abstracts
pp.103, Conference proceedings forthcoming
8. Kamenidou E., Mamalis S and Priporas K , (2009), „‟Measuring Destination Image and
Consumer Choice Criteria- The case of Mykonos Island‟‟, 4th International Scientific
Conference „‟Planning for the Future – Learning from the Past: Contemporary
Developments in Tourism, Travel and Hospitality‟‟ Rhodes island Greece, 3-5 April 2009
Conference Proceedings, Forhtcoming.
9. Mamalis S. „‟Scale Development and Validation in the Food-Service Industry‟‟,
Proceedings of EuroMed Academy of Business 2008 Annual Conference at Marseille –
ISBN – 978-9963-634-58-3
10. S. Aggelopoulos, V.Samathrakis, G. Menexes, S. Mamalis, (2007) „‟Typology of
Agricultural Financing investment in Central Macedonia‟‟, Proceedings of the first
International Innovation Entrepreneurship and Competitiveness in the Balkan and Black
Sea Countries, 3-5 November, Kavala, pp. 1-16, ISBN: 960-287-090-7.
11. Μamalis S., Ness M. Bourlakis M., (2006), ‟‟Standardization versus Customisation. Σhe
role of culture‟‟, 98 ΔΑΑΔ Seminar, „‟Marketing Dynamics within the global trading
system: New Perspectives„‟, Book of Abstracts, page. 85, Chania, Greece, 29 June -2July,
2006.
12. Mamalis S., Ness M. Bourlakis M. (2005), “Tangible and Intagible factors of Store
Image”, 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering,
Conference Proceedings, pp. 7-12. Corfu Greece, 23-25 August 2005.
13. Bourlakis M. Mamalis S., Sangster J. (2005), „‟Planned versus Unplanned Grocery
Shopping Behavior An Empirical Study”, 5th WSEAS International Conference on
Distance Learning and Web Engineering, Conference Proceedings, pp. 1-6. , Corfu
Greece, 23-25 August 2005.
14. Melfou K., Loizou E, and Mamalis S.. (2004), „‟Income Elasticity of Import Demand for
Agricultural Products in Greece‟‟, 8th Hellenic Conference on Agricultural Economics
Thessaloniki, 25-27 November 2004 pp.251-263.
15. Mamalis, S Michailidis, and Priporas K. (2003), «Critical Success factors of ski
centers’’2
st Conference for «Less Favored Areas Development» Department of Geography
and nviromental studies, Lesvos November 2003, Conference Proceedings pp. 207-222.
16. Michailidis, A., Arambatzis, G. and Mamalis, S. (2003) «Intra-EU export patterns of honey»
in the «Animal decision and natural resources utilization in the Mediterranean areas», pp.
605-609, ΔΑΑΡ Publications, Wageningen Academic Publishers

Close Menu