received_273209617338861

Δρ. Καμενίδου Ειρήνη

Καθηγήτρια Μάρκετινγκ

Η Δρ. Ειρήνη Καμενίδου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.  Η κ. Καμενίδου κατέχει διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Τροφίμων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999), πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία και ειδίκευση  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, επίσης από το Α.Π.Θ. (1989), πτυχίο στη Διοίκηση Αγροτικών Μονάδων από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (1985) και πτυχίο δημοσιογραφίας από το Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (1988).

Έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματική (μη ακαδημαϊκή) και πάνω από 15 χρόνια ακαδημαϊκή (διδακτική) εμπειρία, σε διάφορα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται του τουριστικού μάρκετινγκ, μάρκετινγκ τροφίμων και ποτών, μάρκετινγκ στον τομέα της υγείας, μάρκετινγκ μόδας, καθώς και στη συμπεριφορά καταναλωτή.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά όπως το Journal of Business Research, International Market Review, Sustainability, κά, και έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία

Στοιχεία επικοινωνίας: επικοινωνίας: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς, Καβάλα 65404, Τηλέφωνο: 2510 462157, E-mail: rkam@mst.ihu.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Vassilikopoulou, Aik. Kamenidou, I., Priporas, C.V., (2022). Negative Airbnb Reviews: An Aspect Based Sentiment Analysis Approach.  EuroMed Journal of Business, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EMJB-03-2022-0052/full/html?skipTracking=true (CABS 1*; IF= 4.163; Scopus; ABDC list: C*; SCIMAGOJR: H-INDEX= 26)
 2. Priporas, C.-V., Vellore-Nagarajan, D. and Kamenidou, I.(E). (2022). Stressful eating indulgence by generation Z: a cognitive conceptual framework of new age consumers’ obesity. European Journal of Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EJM-06-2021-0386 (CABS 3*; IF=4.647; Scopus; ABDC list: A*; SCIMAGOJR: Q1; H-INDEX= 100)
 3. Kamenidou, I(E), Mamalis, S. Stavrianea, A., Bara E-Z, Mylona, I., and Pavlidis, S.(2022). Risk Communication based on Gender Differences of COVID-19 Related Trusted Information Sources: Insights from the Generation Z Cohort. Medical Research Archives European Society of Medicine (ESMED), [online] 10(4) DOI: https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2746/193546067
 4. Kamenidou, I.E, Stavrianea, A., (2022). Profiling Monastery Tourists based on Memorable Experiences, Place Identity, Satisfaction, Intention to Revisit and Intention to Recommend. Review of Integrative Business and Economics Research, 11(1), 86-110.
 5. Stavrianea, A. and Kamenidou, I. (2022). Complying digital transformation in online booking through experiential values of Generation Z. European Journal of Tourism Research, 30, 3003 -print ahead (SCOPUS, EBSCO Hospitality and Tourism Complete; CABI Leisure, Recreation and Tourism, ProQuest Research Library) DOI: https://doi.org/10.54055/ejtr.v30i.2590 
 6. Kamenidou, I., Spyridon A. Mamalis, Ifigeneia Mylona, Aikaterini Stavrianea, Evangelia Zoi Bara (2021) Perceptions of Environmental Benefits from Sustainable Food Consumption Patterns: Evidence from the Generation Z and Y Cohort. J. of Agriculture Resources, Governance and Ecology (accepted forthcoming) 10.1504/IJARGE.2021.10042048
 7. Amanatidis, D., Mylona, I., Kamenidou, I. E., Mamalis, S., & Stavrianea, A. (2021). Mining Textual and Imagery Instagram Data during the COVID-19 Pandemic. Applied Sciences, 11(9), 4281 (IF=2.679, SCI, SCOPUS).
 8. Stavrianea, A. and Kamenidou, I. (2021). Memorable tourism experiences, image, satisfaction, and behavioral intentions: An empirical study of Santorini Island. EuroMed Journal of Business (CABS=1*; ABD: C; SJR: 0.63).
 9. Mylona, I., Amanatidis, D., Stavrianea, A, Kamenidou, I, & Mamalis, S. (2021). Promoting tourists’ destinations in Greece with social media: The Case of Kimolos. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA), 9(1), 347-361.
 10. Stavrianea, A., Kamenidou, I, Kanaouti, S., Theodosis, A (2021). Stereotypes and gender-neutral advertising: perceptions of the generation Z and Y cohorts, Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies, 7 (1), 14-23
 11. Kamenidou, I.E., Stavrianea, A., Mamalis, S., & Mylona, I. (2020). Knowledge Assessment of COVID-19 Symptoms: Gender Differences and Communication Routes for the Generation Z Cohort. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 6964 (IF=3.390, SSCI, SCOPUS).
 12. Kamenidou, I.E., Stavrianea, A., & Liava, C. (2020). Achieving a Covid-19 Free Country: Citizens Preventive Measures and Communication Pathways. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4633 (IF=3.390, SSCI, SCOPUS).
 13. Kamenidou, I.E., Stavrianea, A., & Bara, E. Z. (2020). Generational Differences toward Organic Food Behavior: Insights from Five Generational Cohorts. Sustainability, 12(6), 2299. (IF=251)
 14. Amanatidis, D., Mylona, I., Mamalis, S., & Kamenidou, I. E. (2020). Social media for cultural communication: A critical investigation of museums’ Instagram practices. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 6(2), 38-44.
 15. Priporas, C.V., Stylos, N., & Kamenidou, I. (2020). City image, city brand personality, and Generation Z residents’ overall life satisfaction in economic crisis era: Predictors of city-related social media engagement. Journal of Business Research (ABS/ CABS=3*, IF= 4.028, SCOPUS)
 16. Priporas, C.V., Kamenidou, I., & Nguyen, N. (2019). The impact of the macroenvironment on consumer skepticism towards cause-related marketing: Insights from the economic crisis. International Marketing Review (ABS/ CABS=3*, IF= 3.447, SCOPUS), DOI 10.1108/IMR-04-2019-0124.
 17. Kamenidou, I. C., Mamalis, S. A., Pavlidis, S., & Bara E.Z. (2019). Segmenting the Generation Z Cohort University Students Based on Sustainable Food Consumption Behavior: A Preliminary Study. Sustainability, 11(3): 837-858 (IF=3.251) (AGORA (FAO), AGRICOLA, AGRIS – CABI, CAB, SSCI, SCI, DOAJ, EconPapers (RePEc), FSTA). https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/837
 18. Kamenidou, I.E.C., Mamalis, S. A., & Dimitriadis, E. (2018). Generation Z perceptions of quality certification: A cross-national study. International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM), 3(1): 23-41. (Cabell’s Directories, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory)
 19. Kamenidou, Ι., and Mamalis S., (2018). Engagement schemes in marketing courses: A case study from Greece. Journal of Advances in Higher Education 10 (1): 39-47
 20. Stavrianea, A., and Kamenidou, I. (2016). Religion in the context of economic crisis: The generation’s z perspective. International Journal of Strategic Innovative Marketing (IJSIM), 3(3): 56-68.
 21. Priporas, C.V., Kamenidou, I., Kapoulas, A., Papadopoulou, F.M. (2015). Counterfeit purchase typologies during an economic crisis. European Business Review, 27 (1): 2–16. (ABS*2, Εmerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), EBSCO).
 22. Kamenidou, I. and Vourou, R. (2015). Motivation factors for visiting religious sites: The case of Lesvos Island. European Journal of Tourism Research, 9: 78-91. (SCOPUS, EBSCO Hospitality and Tourism Complete; CABI Leisure, Recreation and Tourism, ProQuest Research Library)
 23. Papafotikas, I., Chatzoudes, D., and Kamenidou, I. (2014). Purchase decisions of Greek consumers: an empirical study. Paper presented at the EBEEC Conference, 9-12 of May 2013 in Instanbul, Turkey. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013). Procedia Economics and Finance, 9: 456-465. (SCOPUS, Scholargoogle)
 24. Kamenidou, I.C., Mamalis, S. A., Priporas, C.V., and Kokkinis, G., (2014). Segmenting customers based on perceived importance of wellness facilities. Procedia Economics and Finance, 9: 417-424. (SCOPUS, Scholargoogle) 
 25. Kamenidou, I.C., Mamalis, S. A., Kokkinis, G., Geranis, C., (2013). Image Components of Nightlife-Clubbing Destinations. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8 (3):99-111. (SCOPUS, CAB Abstracts (CABI), CitEc, DOAJ EBSCO Publishing)
 26. Avdimiotis, Sp., Kokkinis, G., Kamenidou, I., (2012). Sharing knowledge between the peers of a Winery Network: The case of wine routes in Northern Greece. China-USA Business Review, 11 (1): 38-51.
 27. Kamenidou I, Mamalis, S., Kokkinis, G., and Intze, C (2011). Improvement Axons for Ardas Festival in Evros, Greece, based on attendees’ perceptions. Scientific Bulletin -Economic Sciences-(Buletin Stiinłific – Seria Stiinłe Economice), 10 (2): 62-73.
 28. Kamenidou, I., Aggelopoulos, S., and Batzios A. C. (2011). Natural medical attributes and benefits of Spirulina: Segmentation based on consumers’ knowledge. Journal of Medicinal Plants Research, 5(14): 3192-3199. (IF=0.590).
 29. Priporas, C.V and Kamenidou I. (2011). Perceptions of potential postgraduate Greek business students towards UK universities brand and brand reputation. Journal of Brand Management, 18(4/5): 264-273. (SCOPUS, ABS* 2, IF: 1.828)
 30. Kamenidou, I., Arabatzis, G. and Batzios, AC. (2010). Natural vs. Artificial Christmas Trees: Age Effects on Households Decoration Behaviour. International Journal of Food and Agriculture & Environment- ΙJFAE, 8 (3-4/ part 2): 1378-1382. (IF=0.350). (SCI)
 31. Kamenidou, I., and Priporas, C.V. (2010). Factors Predicting Consumers Knowledge of Spirulina Health Benefits. International Journal of Food and Agriculture & Environment-ΙJFAE, 8 (1): 16-20. (IF=0.350). (SCI, SCOPUS)
 32. Kamenidou I., Mamalis, S., and Priporas, C.V. (2009). Measuring Destination Image and Consumer Choice Criteria. The Case of Mykonos Island. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 4(3): 67-79. (SCOPUS, CAB Abstracts (CABI), CitEc, DOAJ EBSCO Publishing)
Close Menu